Mykorrhiza - forskning och trädgårdsmästarens erfarenheter


Mykorrhiza är symbiosen mellan mycel (svamprötter) och kärlväxter. Detta ger växterna en mycket bättre tillväxt, skyddar mot olika patogener och ger ofta en längre blomning. Cirka 96% av alla växter nyttjar mykorrhizasymbiosen i naturen. När man skapar nya miljöer med ny jord så finns inte mykorrhizan naturligt i jorden. Lövhagen använder 3 typer av olika mykorrhiza-sammansättningar vilket gör att vi kan ge många arter av växter den rätta biotopen. Detta betyder att växtens biomassa ökar snabbare och växten blir större och vackrare under kortare tids tillväxt än vad som är vanligt med vanlig gödsling. Vill du läsa mer om mykorrhiza och dess fördelar för växterna så har jag sammanställt lte fakta utifrån lite olika artiklar jag funnit samt med intervju med mykologen och forskaren Kjell Hedberg.

Fakta om Mykorrhiza
Mykorrhiza är ett slags samliv mellan svampar och växternas underjordiska delar. De samarbetar med varann och gör ömsesidiga vinster. Svampen får främst kolhydrater från växten. I utbyte får växten vatten, närsalter och ofta ett bättre skydd mot sjukdomar.

Mykorrhizan fungerar som en gigantisk utvidgning av rotsystemet. Det gör växtens upptag av näring, såsom fosfor och kväve mycket effektivare och skapar till och med möjligheter för växten att vara rotad i riktigt svåra miljöer.

Minst 80 procent av alla världens örter och gräs har utvecklat mykorrhiza, alltså även de vanligaste jordbruks- och trädgårdsgrödorna. Ungefär 130 arter av svampar är i dag kända i detta sammanhang.

När växtrötterna koloniseras av svampen bildas först hyfer, ett slags svampstrukturer, inuti roten. Kopplingspunkterna kallas arbuskier och det är där näringsutbytet sker mellan växt och svamp. Runt roten växer sedan ett kraftigt förgrenat nätverk av fina trådar ut, som gör att den samlade assimilationsytan blir många gånger större. Dessa hyfer kan tränga in i jordens mikroporer och hämta upp näring som växten själv hade missat.

En väl utvecklad mykorrhiza brukar innebära mycket bättre tillväxt och utveckling hos plantorna, speciellt där marken är näringsfattig eller andra besvärliga förhållanden råder.

Växter med mykorrhiza klarar betydligt lägre vattenhalt i marken utan att sloka, jämfört med växter som saknar mykorrhiza. Förmågan att ta upp vatten ökar på grund av svampmyceliet i sig, men också därför att rötternas motstånd att ta upp vatten minskar. Följden blir att växter med mykorrhiza slokar mindre när solen står som högst under varma sommardagar. Här kan jag ge som exempel de trädhasslar (se bilden ovan) vi planterade på senhösten, en med mykorrhiza och en utan. På sommaren efter så såg man efter en solgassig sommardag att den utan mycel hade slokande blad och den med såg härligt vital och pigg ut. Sedan kan man ju se skillnad i övrigt på bladmassan också.

I ett försök hade majs med mykorrhiza 25 procent högre förmåga att ta upp vatten efter 15 dagar utan vattentillförsel till jorden, än försöksplantor utan svampar.

Växterna blir också motståndskraftigare mot sjukdomar (angrepp av patogener, sjukdomsalstrare). Framför allt klarar de av att möta rotpatogena svampar och nematoder bättre. Det kan bero på att olika ämnen som roten utsöndrar - s.k. rotexudat - förändras, men även hela växtens proteinbalans ändras. Dessutom blir rotvävnaden mer förvedad och därmed robustare.

Näringsupptaget förbättras också av samarbetet med svampen. Främst får växten tillgång till mer fosfor, men också tillgången på kväve, svavel, kalcium och flera andra mikronäringsämnen ökar.

Svampmyceliet har en mycket bättre förmåga än växten att ta upp annars svårrörliga och svårtillgängliga ämnen. I en tysk undersökning svarade svampmyceliet för 50 procent av växtens upptag av organiskt fosfor och 30 procent av det oorganiska fosforupptaget (Tarafdar & Marchner 1994). Lin med fungerande mykorrhiza förbättrade sitt fosforupptag motsvarande en gödselgiva på 150 kg P/ha i form av superfosfat, i danska fältförsök.

En ny viktig kunskap är att mykorrhizan hjälper växterna att ta upp mikronäringsämnen direkt ur mineralen genom mikrobiologisk vittring. Det här kan förklara varför produktiviteten hos Europas skogar inte minskat, trots långt gången försurning.

Tillsats av organiskt material har positiv effekt på mykorrhiza. Vid tillförsel av komposterad halm i odlmgskärl kunde forskarna konstatera 30 - 50 procent ökning av längden på svamp-hyferna (Joner & Jakobsen 1995). mykorrhiza-hyferna samlas kring aggregat (jordklumpar) av organiskt material i jorden.

Tillförsel av handelsgödsel har motsvarande negativa effekt på mykorrhiza-svamparna.

I ett danskt försök 1987 blev resultatet av tillförsel av mykorrhiza att purjoplantorna nådde sin försäljningsvikt hela 25 dagar tidigare än icke ympade plantor. Diagrammet visar mycket större torrvikt 75 till 100 dagar efter utplanteringen hos de plantor som redan från starten försetts med sina svampvänner. Och hamnar en icke mykorriza-ympad planta i god jord med svamppopulation svarar den ändå med 300 procent större tillväxt, jämfört med om jorden den planteras ut i är fri från svampar.

Lövhagen mark och trädgård har under 2015 börjat tillföra mykorrhiza vid alla våra planteringar. Vi tycker att det är viktigt att ge växterna de bästa förutsättningarna för att bli så fina de bara kan.

Bild för Mattias
Om författaren
trädgårdsmästaren som älskar perenner och särskilt nävor...